شعری زیبا از شاعر اهل بیت:عبدالله بیگدلی

شعر در ادامه مطلب…

 


توحیدچون شعار

رسول اکرم ماست

نام خدای جاوید

نشان پرچم ماست

 

ما زتبارباران

شیعه حیدرهستیم

احمدوآل احمد

رشته محکم ماست

 

ما دانش آموزان ِ

مکتب کربلائیم

هیهات من الذلة

درس محرم ماست

 

خاطره شهیدان

گفت به اهل عالم

شهد گل شهادت

کوثروزمزم ماست

 

شیعه نمی هراسد

زهای وهوی دشمن

انرژی هسته ای

حق مسلم ماست.